Resultaten NAH

De voorlopige resultaten van de neuroplasticiteitstraining van NeuroRC bij NAH.

Datum: 8-5-2024

De voorlopige resultaten van de neuroplasticiteitstraining van NeuroRC bij NAH

In dit artikel delen we de eerste resultaten van onze NeuroRC neuroplasticiteitstraining bij niet aangeboren hersenletsel.

De Neuroplasticiteitstraining NAH bij NeuroRC bestaat uit een trainingsweek opgebouwd uit een vaste cyclus van Neuro-activatie (interval training van 20-30 seconden), gevolgd door een breintraining (multitask oefeningen, met veel visuele en auditieve prikkels) en afgerond met een consolidatie fase (rust). Deze trainingscyclus wordt tijdens de trainingsweek continue herhaald. Tijdens de training worden de cliënten gemonitord aan de hand van hartfrequentie en hartslag variabiliteit.

De trainingsweek wordt voorafgegaan door enkele voorbereidende sessies en metingen. In deze voorbereidende sessies wordt er, na het afnemen van een serie testen en metingen (stress-diagnostiek, bloedonderzoek, microbioomonderzoek), advies gegeven rondom mindset, voeding, gezonde stress ritmes, beweging en slaap. Na de trainingsweek volgen er nog 4 boostermiddagen waarin dezelfde cyclus wordt gevolgd.

Resultaten

In deze analyse zijn alleen deelnemers meegenomen die het volledige traject hebben doorlopen en waarbij voldoende data is verzameld. Dit zijn 45 deelnemers met een leeftijd van 44.6 ± 11.1 jaar, waarvan 33 vrouwen (73%). De gemiddelde tijd sinds het oplopen van het letsel was 2,4 jaar met een range van 5 maanden tot 11 jaar.

Hieronder ziet u in figuur 1 het beloop van de mate van klachten bij cliënten NAH. Om de data te includeren voor analyse moest er minimaal een start meting en een meting na de trainingsweek zijn. Per meetmoment ziet u van hoeveel cliënten er data wordt weergegeven (N=…). De klachten zijn gemeten aan de hand van de symptoomevaluatie uit de SCAT-5 vragenlijst.  Dit is een vragenlijst bestaande uit 22 vragen die worden gescoord van 0-6. De maximale score (en dus de hoogst haalbare mate van klachten) op deze vragenlijst is 132. Ter referentie is deze waarde in een populatie met gezonde sporters 7.9 (Brown et al., 2021)

De voormeting (M = 44.1, SD = 22.5) in vergelijking met de meting na 9 weken (M = 16.8, SD = 16.4) gaf een afname van 27.3 punten.

Figuur 1.

Figuur 1. In deze staafdiagram ziet u het beloop van de mate van klachten. T0 = voor de interventie, T1 = 1 week na de interventie, T2 = 4 weken na de interventie, T3 = 9 weken na de interventie.

Figuur 2.

Figuur 2. In deze grafiek ziet u het beloop van de mate van klachten per individu. T0 = voor de interventie, T1 = 1 week na de interventie, T2 = 4 weken na de interventie, T3 = 9 weken na de interventie.

In figuur 2 ziet u het beloop van de individuele cliënten. In 35 van de 45 cliënten (78%) treedt direct na de intensieve trainingsweek verbetering op in de mate van ervaren klachten. Vier weken na de interventie zijn 36 van de 39 cliënten (92%) die de vragenlijst hebben ingevuld vooruit gegaan. Na 9 weken zijn alle cliënten die de vragenlijsten hebben ingevuld vooruit gegaan. Echter, dit zijn slechts 30 van de 45 cliënten. Er zijn cliënten die niet vooruit zijn gegaan en de follow-up vragenlijsten niet hebben ingevuld. Ongeveer 5-10% van de cliënten ervaart geen vooruitgang na het traject.

Figuur 3.

Figuur 3. In deze staafdiagram ziet u beloop van de kwaliteit van leven uitgedrukt. T0 = voor de interventie, T2 = 4 weken na de interventie, T3 = 9 weken na de interventie.

Figuur 4.

Figuur 4. In deze grafiek ziet het beloop op kwaliteit van leven per individu uitgedrukt. T0 = voor de interventie, T2 = 4 weken na de interventie, T3 = 9 weken na de interventie.

In figuur 3 en 4 ziet u de kwaliteit van leven gemeten door middel van de Qolibri. De voormeting (M = 51.1, SD = 15.1) in vergelijking met de meting na 4 weken (M = 67.0, SD = 12.8) en 9 weken (M =71.7, SD = 8.4) laat zien dat de kwaliteit van leven toeneemt met respectievelijk 16 en 21 punten. De Qolibri meet de kwaliteit van leven bij mensen met hersenletsel. Hierbij komt de score uit tussen 0 en 100, hoe hoger de score hoe beter de kwaliteit van leven. Bij deze vragenlijst is er veel missing data: er zijn 26 cliënten die minimaal 2 metingen hebben gedaan. Indien T0 en T3 wel zijn ingevuld en T2 niet, is T2 berekend als gemiddelde score van T0 en T3. Helaas hebben we niet van alle cliënten deze vragenlijst, regelmatig was deze niet ingevuld, of miste er net een vraag waardoor er geen totaal score berekend kan worden. Hierbij geldt dat een gezonde Nederlander in deze leeftijdscategorie gemiddelde een score van 81 behaald (Von Steinbüchel et al., 2020).

Discussie

Uit de resultaten komt naar voren dat de kwaliteit van leven door de behandeling na 4 en 9 weken met 16 en 21 punten stijgt. Dit groter dan het minimale merkbare verschil (MCID) van 12 punten (Von Steinbüchel et al., 2020). Onze behandeling levert dus een voor de patiënt relevant verschil op in de kwaliteit van leven.

De mate van ervaren symptomen neemt na 9 weken af met 27.3 punten. Dit is groter dan het minimale meetbare verschil (6.2) en is groter dan het minimale merkbare verschil (MCID) van 26.9 (Langevin et al., 2022).

Er mist data in onze analyse door verschillende redenen:

- Het niet tijdig aanbieden van de vragenlijsten.

- Het niet invullen door de client.

- Het overslaan van vragen waardoor er geen totaalscore berekend kan worden.

Op dit moment worden onze trajecten niet vergoed door de zorgverzekeraar. Onze trajecten worden daarom vaak door de cliënt zelf of de werkgever vergoed. Dit zorgt voor een selectie bias, daarom zijn onze resultaten mogelijk niet naar de bredere populatie te generaliseren.

Er is nog geen lange termijn follow-up beschikbaar, we hopen dat op korte termijn inzichtelijk te kunnen maken.

In de toekomst zullen we meer data verzamelen en publiceren, onder andere bloedonderzoek, hartritmevariabiliteit en vragenlijsten omtrent terugkeer naar werk. Het is onze wens om onafhankelijk, gerandomiseerd onderzoek te gaan doen in samenwerking met onderzoeksinstituten om de kwaliteit van onze behandeling nog beter aan te tonen.

Conclusie

We zien hoopgevende resultaten bij onze neuroplasticiteitstraining in de doelgroep NAH. De kwaliteit van leven verbeterd aanzienlijk na het traject en er is een forse verbetering in de mate van ervaren klachten. Er is meer data nodig om de effectiviteit van de behandeling over de langere termijn te bepalen.

Auteurs: Rosanne Koster-Top, MSc en Adriaan Doornbos, MSc

Referenties

Brown, J. C., Starling, L., Stokes, K., Viviers, P., Surmon, S., & Derman, K. (2021). 164 Normative baseline SCAT5 scores in a population of United States olympic athletes. British Journal of Sports Medicine, 55(Suppl 1), A64–A65. https://doi.org/10.1136/BJSPORTS-2021-IOC.151

Langevin, P., FrémontFr, P., Fait, P., & Roy, ebastien. (2022). Responsiveness of the Post-Concussion Symptom Scale to Monitor Clinical Recovery After Concussion or Mild Traumatic Brain Injury. https://doi.org/10.1177/23259671221127049

Von Steinbüchel, N., Meeuwsen, M., Zeldovich, M., Vester, J. C., Maas, A., Koskinen, S., & Covic, A. (2020). Differences in Health-Related Quality of Life after Traumatic Brain Injury between Varying Patient Groups: Sensitivity of a Disease-Specific (QOLIBRI) and a Generic (SF-36) Instrument. Https://Home.Liebertpub.Com/Neu, 37(10), 1242–1254. https://doi.org/10.1089/NEU.2019.6627

© NeuroRC 2024

⚡️ Website door Skeps.nl